MENU

1. Ano ang “Organic Farming” o Organikong Pagsasaka?

Ang organikong pagsasaka ay isang pamamaraan or sistema ng pagsasaka na ibinatay sa Philippine National Standard for Organic Agriculture (PNS-OA). Sa sistemang ito, higit na pinahahalagahan ang pangangalaga sa kalikasan, angkop na pangangalaga sa paghahayop ayon sa kanilang likas na pangangailangan, at kalusugan ng magsasaka gayundin ang mga mamimili sa pagbabawal sa paggamit ng nakalalasong kemikal tulad ng sintetikong pestisidyo at abono o pataba.

2. Paano magiging organiko ang isang sakahan?

Maituturing na organiko ang isang sakahan kung ito ay:
• hindi gumagamit ng mga sintetikong pataba at pestisidyo;
• hindi gumagamit ng mga pananim na genetically modified organisms (GMOs) o mula sa GMO;
• walang ginagamit na sangkap o materyal sa pagsasaka na hindi pinahihintulutan ng PNS-OA;
• may mga sapat na talaan ng mga biniling organikong pataba at pestisidyo, pinagbentahan, mga operasyon sa sakahan, at iba pang dapat itala;
• nagsasagawa ng mga gawing makatitiyak sa pagpapanatili ng pagiging organiko ng produkto sa lahat ng oras hanggang sa ito ay mabili ng mamimili; at
• nasunod ang mga kondisyong nakasaad sa PNS-OA

Sa madaling salita, ang pagsunod sa mga kondisyong nakalahad sa PNS-OA natatanging batayan upang matawag na organiko ang isang sakahan or produkto na nagmula rito. Subalit, ayon sa ating batas, ang isang sakahan at ang mga produktong nagmula rito ay siya lamang matatawag at maaaring ibenta na organiko kung ito ay sertipikado ng Oicially Accredited Organic Certifying Bodies (OCB) na sumusuri at sumisiyasat at nagbibigay patunay na nakamit ang mga nakasaad sa itinakdang pamantayan (PNS-OA) at iba pang kaakibat na alituntunin.

3. May itinakdang panahon ba para maging organiko ang isang sakahan?

Sa mga pananim na inaanihan lamang sa loob ng isang taon o mas mababa sa isang taon (annual crops), kailangang sumailalim sa labindawalang (12) buwan na kumbersiyon. Sa mga pananim na inaanihan ng mahigit sa isang taon tulad ng mga punong bumubunga (perennial crops), kailangang sumailalim ng labingwalong (18) buwan ng kumbersiyon. Sa panahon ng kumbersiyon, kailangang sumunod sa mga nakatakdang alituntunin at kondisyon na nakasaad sa PNS-OA. Para naman sa sakahang labis na ginamitan ng sintetikong pataba at kemikal na pestisidyo, ito ay nangangailangang sumailalim sa panahon ng kumbersyon na hindi bababa sa tatlong (3) taon.

4. Kailangan bang organic ang mga binhi at mga gamit pananim?

Ang binhi at gamit pananim, hangga’t maari, ay dekalidad, at sertipikadong organiko. Sakaling ito ay hindi makakamit, ang paggamit ng non-organic ay pinahihintulutan subalit hindi dapat ginamitan ng nakalalasong pestisidyo o anumang kemikal.

5. Maari bang pagsabayin ang organiko at kumbensiyonal na pagsasaka sa isang sakahan?

Ang parallel production o pagkakaroon ng organiko at hindi organikong pananim (magkapareho ng uri ng pananim) sa sakahan ay pahihintulutan lamang sa kondisyong naisasagawa ang masinop at wastong paghihiwalay at identipikasyon ng mga ito sa pinamamahalaang lugar gayundin ang pagkakaroon ng organisadong talaan na makikita ang pagkakaiba at natitiyak na ang organikong sakahan ay nakikilala at maaaring sumailalim sa inspeksiyon para sa sertipikasyon.

6. Pinahihintulutan ba ang paggamit ng komersiyal na pataba?

• Ang pataba, hangga’t maari, ay gawa at nagmula sa sariling sakahan gaya ng damo, halaman at dumi ng hayop na dumaan sa wastong proseso ng pagpapabulok;
• Tandaan na ang direktang paglalagay ng dumi ng hayop sa pananim ay wala sa pamantayan, ito ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagbubulok; at
• Kung sakaling hindi maiwasan ang paggamit ng dagdag na pataba, siguraduhin na ito ay sertipikadong organiko o pumasa sa PNS-OA at iba pang kaugnay na pamantayan.

7. Pinapayagan ba ang kemikal na pestisidyo bilang pamuksa ng peste?

Ang pagsugpo ng mga peste sa sakahan ay kinakailangan sa pisikal na pamamaraan tulad ng pagputol ng koneksiyon mula sa tahanan ng peste at daan patungo sa anumang pasilidad sa loob at kalapit na sakahan. Kung hindi ito epektibo, maaaring gumamit ng mekanikal na pamamaraan o kaya gumamit ng mga kulisap na natural na kalaban ng peste na likas na pupuksa sa mga peste.

 

8. Pinapayagan ba ang kaingin bilang paraan ng paglilinis ng lupa?

Alinsunod sa itinadhana ng Batas Republika bilang 8749 o ang Clean Air Act of 1999 ang pagkakaingin ay mariing ipinagbabawal.

9. Paano makikilala ang mga organikong produkto na nasa merkado at pamilihan?

Ang bawat produkto ay kinakailangang may etiketa sa pakete na nagsasaad ng pangalan, logo, at selyo ng kinikilalang Organic Certifying Body, Organic Mark, OCB Accreditation number na nagmula sa BAFS, at Registration number na ibinigay ng isa sa mga angkop na ahensiya ng Kagawaran ng Pagsasaka (DA). Sa ganitong paraan malalaman at nakatitiyak na ang produkto ay nagmula sa organikong sakahan.

source: Bureau of Agriculture and Fisheries Standards